ramahealthy

บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย

บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย

บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย
ดังนั้นผู้ปกครองควรเปิดเผยว่าควรคัดกรองบุตรหลานตามพฤติกรรมดังต่อไปนี้หรือไม่เด็กและวัยรุ่นไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ปกครองของเด็กทุกวัยไม่สามารถเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ห่างไกลได้อีกต่อไป เพราะสังคมรอบตัวคุณมีบุหรี่ไฟฟ้ามากมายและมีค่านิยมความทันสมัยที่ลูกของคุณอาจต้องการลองใช้เมื่อเพื่อนหรือบุคคลอื่นถาม

 

พ่อแม่ต้องมีเวลาพูดคุยกับลูกเป็นประจำ รวมถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าและทักษะการปฏิเสธ ติดตามพฤติกรรมของลูกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ ความก้าวร้าว ความสนใจในการเรียนรู้ลดลง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า เช่น กลิ่นผิดปกติ ผู้ปกครองจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า เช่น เหรียญสีที่คอ อย่างไรก็ตาม คุณควรหลีกเลี่ยงการทำให้ลูกรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับได้ว่าทำผิด

 

ลดความเครียดที่ไม่จำเป็น เช่น การโทษลูกในเรื่องต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆ ความกดดันในการศึกษาความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การสูบไอ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันการเสพติด ความสัมพันธ์ที่ดีและการอภิปรายอย่างมีเหตุผล การไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรง สามารถแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ ได้เช่นกัน หากต้องการความช่วยเหลือ โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

วิธีการเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่ปลอดภัย
 

ผู้ปกครองคนสำคัญต้องช่วยกันส่งเสียงต่อต้านรัฐบาลใหม่ เด็กไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า วอนรัฐบาลยึดกฎหมายห้ามนำเข้า จำหน่าย และโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า และบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องเยาวชนไทยอย่างเคร่งครัด บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิด จากจิตแพทย์สู่คุณแม่สู่การดูแลอย่างมีเหตุผล บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิด จากจิตแพทย์สู่คุณแม่สู่การดูแลอย่างมีเหตุผล หมอ ดร.วิทย์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (TRC) เปิดเผยว่า นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารเสพติดและเป็นอันตรายต่อสมองอย่างมาก สมองของเด็กมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้นหากเริ่มสูบไอก่อนอายุ 14 ปี

ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อผู้ใช้ระยะยาว

เด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพทางสมองลดลงมากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบบุหรี่ถึงสามถึงสี่เท่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิด จากจิตแพทย์สู่คุณแม่สู่การดูแลอย่างมีเหตุผล บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิด จากจิตแพทย์สู่คุณแม่สู่การดูแลอย่างมีเหตุผล ดังนั้นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเด็ก ๆ จึงเป็นข้อกังวลอย่างมากสำหรับผู้ปกครองและสถาบันที่สนใจ คุณต้องปกป้องตั้งแต่ต้น และนั่นคือการป้องกันที่ดีที่สุด รัฐสั่งห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า และเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการขายและการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดในทุกกรณี กรุณาบอกพ่อแม่ของคุณ เด็ก ๆ โตเร็วมาก ทุกอย่างดูใกล้ตัวกว่าที่คิด เมื่อเรารู้ว่าเขากำลังลำบาก ฉันควรคุยกับเขาเพื่อให้เขามีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
ข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสูบไอฉบับแรก ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มอระกู่และมอระกู่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ให้หมายความรวมถึงของเหลวและสารหรือสารสกัดที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือไอในกระบวนการสูบเป็น นำเข้ามาในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ใครก็ตามที่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือของเหลวไฟฟ้าจะต้องระวางโทษตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการนำเข้าและส่งออกสินค้าปี 1979 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสินค้านำเข้าหรือส่งออก หรือทั้งคู่

 

ต่อมาสภาผู้บริโภคได้ออกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ห้ามจำหน่ายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ “ชิชา ชิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือชิชา น้ำยาบรรจุชิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือของเหลวบรรจุบุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ผลิตภัณฑ์ ห้ามผู้ใดขาย เช่า ซื้อผ่อนชำระ ให้บริการ หรือจัดหาบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ผู้ใดเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด และช่วยเหลือหรือเรียกร้องการฝ่าฝืนการขายบุหรี่ไฟฟ้า ต้องระวางโทษตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท , หรือทั้งคู่ หากผู้นำเข้าและผู้ขายเป็นบุคคลเดียวกันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

แต่มีความสับสนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่บ้างเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตราย รวมถึงยกเลิกมาตรา 56 ที่กำหนดบทลงโทษสำหรับฝ่าฝืนคำสั่ง เพื่อไม่ให้การจำหน่ายสินค้าที่ต้องห้ามก่อนหน้านี้ได้รับโทษตามกฎหมายเดิม แม้ว่าคำสั่งสภาคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ยังคงใช้บังคับและได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 37 แต่ไม่มีบทบัญญัติในการดำเนินคดีและบทลงโทษ

ติดดตามเรื่องสุขภาพได้ที่ : เคล็ดลับสุขภาพดี

 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : ramahealthy

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ